advertentie Schoon Westland top

Rood gearceerd het oorspronkelijk zoekgebied, in groen de nieuwe locaties

Mogelijk vier extra windmolens langs Nieuwe Waterweg

Er wordt gedacht aan verdere uitbreiding van het windpark langs de Nieuwe Waterweg tussen Maassluis en Hoek van Holland: niet met twee turbines direct langs het water, maar met vier turbines ten noorden van de Hoekse Baan.

Daarvoor is wel nodig dat de provincie instemt met een wijziging van de zoeklocaties voor uitbreiding van het windpark. De gebiedscommissie van Hoek van Holland is door het Rotterdamse gemeentebestuur gevraagd over de wijziging een onderbouwd advies te geven.

Er ligt al een, ongevraagd, advies van de gebiedscommissie over de uitbreiding van het windpark met twee turbines en de vervanging van negen windmolens door grotere exemplaren op Rozenburg. In dat advies van 24 juni stelt de commissie, dat Hoek van Holland niet akkoord gaat met de uitbreiding. De huidige windmolens geven al overlast en dat zal alleen maar meer worden als er twee molens dichterbij het dorp komen te staan. Bovendien wordt de recreatieve ontwikkeling van de Oranjebonnen daarmee gestagneerd, aldus de commissie, die verder vindt dat er te weinig naar alternatieven wordt gekeken zoals getijdenenergie en zonnecollectoren op bestaande bebouwing.

Toch wordt er door Rotterdam nu advies gevraagd, alleen niet over de twee turbines waarover de gebiedcommissie zich dus al heeft uitgesproken. Die turbines stuiten op ruimtelijke bezwaren, zo erkent Rotterdam. Daarom is samen met het concern Eneco gezocht naar een andere manier om het windpark uit te breiden. En daarbij is men uitgekomen op niet twee, maar vier windmolens. Twee daarvan vallen binnen het bestaande zoekgebied en wel op het terrein van Renewi bij het Oranjekanaal. Voor de andere twee moet het zoekgebied worden uitgebreid.

Eneco heeft het oog hiervoor laten vallen op twee plekken noordelijk van de Hoekse Baan. Een turbine zou moeten komen op het terrein van Loswal De Bonnen, waar de slib- en grondbank Waterweg ligt. De tweede zou moeten komen bij de waterzuivering op het terrein van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Overigens schrijft wethouder Bonte de commissie dat een advies over een wijziging van het zoekgebied niet zou betekenen dat de commissie akkoord gaat met het windpark. Over omgevingsvergunning en afwijken van het bestemmingsplan kan altijd gevraagd en ongevraagd advies worden gegeven. "Ook krijgt u de mogelijkheid van participatie, evenals de omgeving, tijdens de planparticipatie", aldus Bonte. Maar hij wijst er wel op dat twee commissieleden al in de klankbordgroep Uitbreiding zitten en dat de commissie dus al inhoudelijk betrokken is bij de uitbreiding.

Laat je reactie achter