advertentie VEMO Lease top

Wethouder Ben van der Stee Archief WOS

'In Wateringen-noord gaat basisschool aan woningbouw vooraf'

In Wateringen-noord kan er al een zogeheten samenwerkingsschool worden opgericht voordat er woningen gebouwd worden.

Met dit voornemen willen B en W van Westland de lokalennood in het Wateringse basisonderwijs soelaas bieden, zo kwam dinsdagavond naar voren in een extra commissievergadering van de gemeenteraad. Overigens zal zo'n school naar verwachting pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2023 de deuren kunnen openen. Onderwijswethouder Ben van der Stee wees er op, dat eerst nog de bestemmingsplanprocedure voor die nieuwe wijk doorlopen moet worden.

In de commissievergadering werd overigens duidelijk, dat er goed beschouwd geen nieuwe piek in de lokalenproblematiek op enkele Wateringse basisscholen is ontstaan. De vergadering stond in het teken van de huisvestingsperikelen bij De Hofvilla en de Pieter van der Plasschool.

Rondom De Hofvilla ontstond onlangs opwinding over een vergunningaanvraag voor twee noodlokalen. Deze waren feitelijk niet bestemd voor extra leerlingen, maar om lucht te krijgen in het bestaande complex. Immers de speelzaal werd de afgelopen tijd ook al gebruikt voor de instroom van leerlingen. Nu de beoogde tijdelijke lokalen naast De Hofvilla van de baan zijn, moet de speelzaal ook komend schooljaar ‘oneigenlijk’ worden gebruikt.

Voor wat betreft de verkeersoverlast in de Dr. Schaepmanstraat en omgeving wordt er door de katholieke scholenkoepel WSKO overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de buurtbewoners. Die omwonenden grepen genoemde vergunningaanvraag aan om een handtekeningenactie op touw te zetten. Het is nu in de praktijk al zo, dat meerdere leerkrachten van De Hofvilla als verkeersregelaar optreden om de boel in goede banen te leiden. Over verdere verbeteringen wordt nog gesproken met de buurt.

Pieter van der Plasschool
De leerlingen van groep 8 van de Pieter van der Plasschool krijgen na de zomervakantie onderdak in een gedeelte van De Hofboerderij in het nabije Hofpark. De reden is dat deze groep de voormalige tuinbouwschool aan de Rozemarijn moest verlaten. De huurtermijn liep af, omdat daar woningbouw op stapel staat. Die termijn was zelfs korter dan het schooljaar, zodat die groep een week eerder dan normaal met zomervakantie is gegaan.

Omdat er in rekenkundig opzicht in Wateringen en Kwintsheul in totaal lokalen voldoende beschikbaar zijn, wordt de inrichting van de lokalen in De Hofboerderij niet bekostigd door de gemeente. Dat geld - tussen de 120.000 en 140.000 euro - wordt opgebracht door de stichting PCPOW, de protestants-christelijke koepel waar de Pieter van der Plasschool onder valt.

Met de interne verbouwing in De Hofboerderij is deze week al een begin gemaakt om tijdig voor het nieuwe schooljaar klaar te kunnen zijn. De gemeente heeft komende donderdag een gesprek met de Stichting Hofdames om enkele plooien glad te strijken. De Hofdames zijn sinds het begin van de jaren zeventig huurder van de ruimtes die na de zomer mede door de school worden gebruikt. Enerzijds vergt dat aanpassing van de gebruikstijden van de Hofdames, anderzijds kunnen zij profiteren van de nieuwe en verbeterde faciliteiten die de komst van Pieter van der Plas met zich meebrengt.

Laat je reactie achter