advertentie KBITE

Stadhuis van Maassluis Bas Booister

Maassluis verscherpt het toezicht op garagebedrijven

De gemeente Maassluis gaat scherper controleren of garagebedrijven aan alle voorwaarden voldoen.

Dit meldt het college van B en W in de beantwoording van schriftelijke vragen van de raadsfractie van Forum voor Maassluis (FVM). Deze fractie maakt zich zorgen over de welhaast explosieve toename van garagebedrijven in de stad: van zo’n 25 in 2015 tot 52 nu. “Het meer dan verdubbelen van het garagebestand moet toch ook voor onze burgemeester – zeker wat betreft de kans van ondermijning - een probleem zijn”, verklaart FVM.

Het college zegt in de beantwoording onder meer: "Om het vestigingsklimaat voor ondernemers te verbeteren en de ondermijnende criminaliteit te bestrijden, neemt de gemeente Maassluis een aantal keer per jaar het initiatief om een integrale controle te houden samen met betrokken partners." Die partners zijn burgemeesters van regiogemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).

Vorige maand heeft de gemeente Maassluis een projectleider ondermijning aangesteld die belast is met ondermijning in zijn algemeenheid en in het bijzonder met integrale controles.

Vergunningplicht
In het kader van het ontmoedigingsbeleid heeft de gemeenteraad eind 2019 een nieuw artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen (APV). Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om een vergunningplicht op te leggen voor panden, gebieden of bedrijfsmatige activiteiten die de leefbaarheid of openbare orde en veiligheid onder druk zetten (art. 2.40). Daarnaast is er een artikel op grond waarvan de burgemeester een pand geheel of gedeeltelijk kan sluiten als de openbare orde dit vereist.

Coronacrisis
"We waren voornemens om in het voorjaar 2020 artikel 2.40 van de APV toe te passen en een vergunningplicht voor autobedrijven te introduceren in Maassluis. Helaas heeft dit vanwege de Coronacrisis enige vertraging opgelopen. Tijdens de eerste maanden had de crisis onze prioriteit, moesten ook onze partners naar manieren zoeken om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen en was het niet mogelijk om integrale controles uit te voeren", zo luidt de verklaring. Het was daarnaast wenselijk om te wachten op een regionale schouw van de autobranche door het RIEC, die bijdraagt aan een juridisch gedegen onderbouwing van de vergunningsplicht. Inmiddels zijn de resultaten van de schouw bekend geworden.

Sinds kort worden, in samenwerking met het RIEC, de integrale controles weer opgepakt.“ In samenwerking met het RIEC en omliggende gemeenten zullen we in het najaar van 2020 ons ondermijningsbeleid verder uitwerken. We nemen hierin mee hoe we de vergunningplicht willen vormgeven en zullen ook kijken hoe we via het bestemmingsplan regelgeving kunnen verscherpen. We verwachten met de inzet van deze twee beleidsinstrumenten dat het aantal autobedrijven kan worden gereguleerd", aldus het college.

Laat je reactie achter