advertentie VEMO Lease top

Donkerrode gebieden eerst aan de beurt. WarmteTransitieMakers

Stappenplan voor aardgasvrij Westland

Delen van Monster, 's-Gravenzande, Poeldijk en De Lier zijn de eerste gebieden in Westland die mogelijk rond 2030 van het aardgas af kunnen.

Dat geldt ook voor de bedrijventerreinen ABC (Poeldijk), Zwethove en Wateringse Veld (Wateringen). Dit staat in het concept van de Warmtevisie Westland dat het college van B en W naar de gemeenteraad heeft gestuurd. In het landelijke Klimaatakkoord is bepaald dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een plan moet maken voor de overstap van aardgas op andere, meer duurzame warmtebronnen. De uitvoering moet in 2050 zijn afgerond.

In de Warmtevisie staat beschreven welke stappen er genomen kunnen worden naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in Westland. Nadrukkelijk wordt gesteld dat er pas besluiten over een duurzame warmtevoorziening worden genomen als duidelijk is wat de consequenties zijn voor de woonlasten van inwoners en ondernemers en er een gedegen haalbaarheidsstudie is afgerond. Als het aardgas in een buurt wordt afgesloten, krijgen inwoners dat ruim van tevoren (circa 8 jaar) te horen.

In Westland, waar de tuinders goed zijn voor 90 procent van de warmtevraag, zijn er al meerdere warmtecoöperaties die een warmtenet ontwikkelen. Er is een concreet plan om deze warmtenetten aan elkaar te koppelen tot een WarmteSysteem Westland (WSW). De gemeente ziet kansen om de dorpen en het gros van de tuinders ook hierop aan te sluiten. Andere warmtetechnieken moeten echter ook beschikbaar zijn voor inwoners.

Haalbaarheid

In  zogenoemde 'verkenningsbuurten' wordt de kans het grootst geacht om voor 2030 geheel of gedeeltelijk van het aardgas af te gaan dankzij de nabijheid van een warmtenet. Daar wordt vanaf volgend jaar, als de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, de haalbaarheid onderzocht. Het zijn de volgende buurten (de donkerrode gebieden op bijgaande illustratie):
- Monster: woonwijk Polanen tussen Molenweg en sportpark alsmede het Westerhonkgebied
- 's-Gravenzande: noordwestelijk deel tussen Zanddijk en Rederijkerslaan/Van Lennepstraat alsmede bedrijventerrein Teylingen;
- Poeldijk: zuidelijk deel van de kern (ruwweg tussen Sutoriusstraat en Gantel) alsmede bedrijventerrein ABC Westland;
- De Lier: gebied tussen Hoofdstraat, Kon. Wilhelminastraat en de N223 alsmede de wijk bij de Parklaan;
- Wateringen: de bedrijventerreinen Zwethove en Wateringse Veld.

De verkenningsbuurten betekenen nog géén verplichting voor inwoners. Als duidelijk is dat een aardgasvrije warmtevoorziening haalbaar is, dan wordt de buurt definitief als startbuurt aangewezen. Vervolgens wordt een uitvoeringsplan opgesteld, waarin duidelijk wordt wat de kosten per huishouden zijn van een bepaald alternatief voor aardgas. Uiteindelijk bepaalt de individuele inwoner of hij/zij hier gebruik van wil maken of niet.

Langere termijn

Op de middellange termijn (tussen 2030 en 2040) volgen alle dorpskernen waar de bebouwingsdichtheid groot genoeg is voor inzet van een warmtenet. Ook zijn de bedrijventerreinen Honderland en Coldenhove op de middellange termijn ingepland.
De buurten aan de randen van de dorpskernen Naaldwijk, Wateringen en Honselersdijk zullen naar verwachting als laatste de overstap maken (2040-2050). Hier staan vaak nieuwere huizen met beperkte warmtevraag. Het is niet rendabel om voor deze huizen een warmtenet aan te leggen. Mogelijk is het wél interessant om per huizenblok of rij een gezamenlijke warmtepomp in te zetten, aldus de Warmtevisie. In buitengebieden waar vrijstaande huizen en zogeheten lintbebouwing tussen de kassen staan, liggen individuele oplossingen het meest voor de hand.

Laat je reactie achter