advertentie Schoon Westland top

Gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk WOS

Wens Westland: 'Meer regelruimte bij huisvesting arbeidsmigranten'

De gemeente Westland wil van de overheid meer 'regelruimte' als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten.

Dat oppert de gemeente in een brief aan minister Wouter Koolmees, waarin Westland reageert op het rapport 'Geen tweederangsburgers' dat onlangs is uitgebracht door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

"De arbeidsmigranten worden in Westland op bedrijventerreinen en in het buitengebied gehuisvest. We hebben van het kabinet en de provincie regelruimte nodig om eenvoudiger buiten BSD (bestaand stads- en dorpsgebied, de 'rode contour') huisvesting te kunnen realiseren", schrijft het college van B en W.

Woningcorporaties
In de reactie van het kabinet op het rapport van het Aanjaagteam van Roemer worden de woningcorporaties als instellingen genoemd die een rol kunnen vervullen in het huisvesten van arbeidsmigranten. Deze denklijn wordt ondersteund door Westland. Wethouder Albert Abee liet vandaag blijken voorstander te zijn van het helpen voorzien in logiesfaciliteiten door woningcorporaties, net zoals Westland dat ziet met betrekking tot geselecteerde uitzendbureaus.

Westland ziet een taakstelling, waarbij arbeidsmigranten gehuisvest worden in de sociale huurvoorraad als onhaalbaar. "Er wordt gewerkt aan een toename van de sociale voorraad in Westland maar de huidige voorraad staat onder druk, de taakstelling voor statushouders is voor het komende jaar verdubbeld ten opzichte van het afgelopen jaar en ook het aantal urgentiegevallen neemt toe", zo is de motivering.

In de gemeente Den Haag wordt nadrukkelijk anders tegen een eventuele taakstelling aangekeken. In een vandaag uitgebracht persbericht wordt onder meer gesteld: "Op initiatief van Den Haag staat in de regio Haaglanden de huisvesting van arbeidsmigranten op de agenda. In samenwerking met de provincie wordt een regionale aanpak opgesteld. De inzet is om gezamenlijk te komen tot een verdelingsvoorstel, met de opgave per regiogemeente", aldus Den Haag.

Laat je reactie achter