advertentie VEMO Lease top

PBO

Aad van der Valk - Zorg en Welzijn (Voorzitter PBO)

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO van de WOS bestaat uit 8 leden, onder wie de voorzitter. Alleen inwoners uit onze regio kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector.

Als geboren en getogen Westlander met mijn (trotse) roots in Poeldijk kijk en luister ik graag naar de WOS. Afgelopen jaren ben ik vanuit Vitis Welzijn als Sociaal Makelaar van het Westland actief binnen de Zorg & Welzijn sector. Een sector waarin onmiskenbaar veel gebeurd maar die ook, zo is gebleken, heel erg hard nodig is.

Belangrijk dat wij oog blijven houden voor de mensen om ons heen. Niet iedereen is in staat om zelfstandig alles te doen en te beleven zoals wij dat met elkaar graag zouden willen. Omkijken naar elkaar is iets wat past in onze gemeenschap en de Westlandse Omroep Stichting kan en moet hierin ook een belangrijke rol spelen.

Het onder de aandacht brengen van items op het gebied van zowel maatschappelijke zorg als van welzijn dragen ongetwijfeld bij aan het inzichtelijk maken van (groepen) mensen welke dat steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken. Voor mij de belangrijkste reden om vanuit Vitis Welzijn zitting te hebben in het Programmabeleid Bepalend Orgaan.

Mail Aad van der Valk

Arie van Dijk - Kerkgenootschappen en ouderen

Sinds 2009 ben ik gepensioneerd na een arbeidzaam leven van 40 jaar in de automatisering bij Siemens. Momenteel zet ik me in voor Schuldhulpmaatje Westland, waarbij we inwoners van de gemeente Westland die financieel in de problemen zitten of dreigen te komen met raad en daad bijstaan. Daarnaast volg ik als hobby cursussen geschiedenis bij HOVO Rotterdam over interessante gebeurtenissen in het Europese verleden.

Ik ben voorzitter van het Diaconaal Platform Westland waarin we als gezamenlijke kerken en moskee spreken over de rol welke wij kunnen spelen bij de maatschappelijke problemen welke zich ook in onze gemeente voordoen. Denk hierbij aan de nabije gevolgen van de decentralisaties m.b.t. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Werk en Bijstand voor onze inwoners.

Voor mij is de website van de WOS hét medium om te volgen wat er dagelijks in het Westland gebeurt. Daarnaast kijk ik regelmatig naar het weekjournaal om een beeld te krijgen van actuele gebeurtenissen van de afgelopen week.

Sinds begin 2014 vertegenwoordig ik bij de WOS de geestelijke stromingen in de gemeente Westland. In onze huidige seculiere maatschappij zijn veel mensen op zoek naar zingeving. Ook in ons Westland, een gebied wat nog niet zo lang geleden een bolwerk van traditioneel gelovigen was. Ik vind het belangrijk dat de WOS ook aan deze niet-materiële kant aandacht besteed. We leven tenslotte niet bij brood alleen, maar zijn geroepen om te zien naar en ons in te zetten voor onze medemensen. In mijn rol in het PBO vraag ik aandacht voor deze kant van onze samenleving.

Mail Arie van Dijk

Jan Kouwenhoven - Agrarische sector

Jan Kouwenhoven is gepensioneerd tuinbouwondernemer en oud voorzitter van Kom in de Kas.

Mail Jan Kouwenhoven

Eric van der Wilk - Etnische en culturele minderheden

Als geboren en getogen inwoner van Westland (kern 's-Gravenzande) kijk ik graag naar de WOS.

Vooral het nieuws pak ik vaak mee. Jaren heb ik gewerkt als teamleider van VluchtelingenWerk in Westland. Inmiddels ben ik in dienst bij de gemeente als consulent Inburgering. Door dit werk ken ik veel ‘nieuwe westlanders' (statushouders) in de gemeente Westland.

De WOS vervult op lokaal en streekniveau een belangrijke functie bij het verspreiden van nieuws en informatie. Ook kan de WOS een rol spelen bij de integratie en acceptatie van nieuwe mensen in de Westlandse samenleving. Hierbij is het creëren en bevorderen van draagvlak bij de bevolking van wezenlijk belang.

Om deze reden praat ik in het PBO graag mee over de programmering. Hierbij vind ik het van belang dat ook nieuwe Westlanders aandacht krijgen in de programma's van de WOS.

 Mail Eric van der Wilk

Marjan Naaktgeboren - Ondernemers

Als manager bij MKB Westland, de belangenorganisatie voor het Midden- en Kleinbedrijf vind ik het belangrijk dat ook ondernemers voldoende vertegenwoordig zijn in de programmering van de WOS. Naast mijn functie bij MKB Westland bekleed ik als ZZP’er diverse functies binnen het bedrijfsleven in Westland en ben ik voorzitter van Rotaryclub Maassluis, de stad waar ik na geboren en getogen te zijn in ’s-Gravenzande nu ruim 6 jaar woon.

Bij het PBO van de WOS let ik op de zaken die ondernemers raken. Het is belangrijk dat de ondernemers ruimte krijgen het mooie bedrijfsleven van Westland te laten zien en dat zij bij de WOS terecht kunnen voor onderwerpen die voor hen relevant zijn en waar zij meer over willen weten.

Mail Marjan Naaktgeboren

Kevin Klinkspoor - Jongeren

Mijn naam is Kevin Klinkspoor, geboren en getogen in (het) Westland en woon al heel m'n leven in Naaldwijk. Als kind ben ik daarom natuurlijk opgegroeid met de WOS. Op zaterdagochtend met opa het weekoverzicht kijken; een traditie die we vandaag de dag nog steeds voortzetten. In het dagelijks leven studeer ik in Leiden en ben ik voorzitter van de Jongerenraad Westland.

Jongeren zijn enorm belangrijk in een samenleving: ze zijn creatief, innovatief en ondernemend. Vanuit de Jongerenraad Westland zie ik allerlei jongeren die ontzettend gave dingen doen op jonge leeftijd. Ook zie ik scholen, jongerenwerk en andere organisaties die gave dingen opzetten om jongeren te laten ontplooien en het volste uit hunzelf te leren halen.

Voor al die initiatieven en al dat jongerentalent moet natuurlijk media-aandacht blijven. Ik zie het als mijn taak binnen het PBO om die aandacht voor jongeren te behouden en, als het even kan, te vergroten. Mocht je daar nu ideeën over hebben, mail me gerust!

Mail Kevin Klinkspoor

Gertjan van de Velden - Cultuur

In het dagelijks leven werk ik als Stadsmakelaar Cultuur bij de gemeente Maassluis, waar ik mij de hele dag mag bezighouden met cultuur in deze stad. Dit doe ik vanuit mijn geloof in de kracht van cultuur, het brengt mensen samen, geeft plezier en verrijkt je leven.

Al jaren ben ik actief als bestuurder in het cultureel veld. Onder andere als lid van de Culturele Raad Maassluis tot aan mijn laatste functie als voorzitter van de Historische Vereniging Maassluis. Dankzij deze bestuursfuncties heb ik in Maassluis een groot netwerk opgebouwd, die ik koester en onderhoud.

Het spreekt voor zich dat ik, binnen het PBO, ook zal toezien op de cultuur aanbod van de WOS.

Mail Gertjan van de Velden

Jeffrey van den Berghen - Sport

Mijn naam is Jeffrey van den Berghen. Samen met mijn vrouw en drie kinderen woon ik in Naaldwijk. In het dagelijks leven werk ik bij Noviflora als inkoper van bloeiende planten, met als specialisme orchideeën.

De afgelopen 20 jaar heb ik me veel beziggehouden met vrijwilligerswerk voor de kankerbestrijding door me in te zetten bij sportieve acties. Sport is iets wat me altijd heeft aangesproken. Sport is gezond en het verbindt mensen.

Zelf zit ik graag op de racefiets en sla ik een balletje op het hockeyveld. Verder ben ik als teammanager regelmatig op pad met de mountainbikers en veldrijders van het offroadteam bij Westland Wil Vooruit.

Daarnaast ben ik accountmanager bij Topsport Westland. In die functie bezoek ik topsporters en talenten van allerlei verenigingen. Het is leuk om op deze manier kennis te maken met sporten waar ik nog niet bekend mee ben.

Mail Jeffrey van den Berghen

Contact met het complete PBO?

De leden van het PBO oefenen hun stem zonder last of ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Het PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:
- Vaststellen jaarverslag,
- evaluatie programmering
- Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikkelingen
- Eerste bespreking voorstellen hoofdredactie m.b.t. programmering volgend jaar
- Uiterlijk vaststelling programmering volgend jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met Raad van Toezicht

Heb je als inwoner van onze regio suggesties, op- en aanmerkingen voor het PBO of wil je zitting nemen in het PBO, dan kunt je deze mailen naar: pbo@wos.nl.